1. POJĘCIA PODSTAWOWE

 • Administrator – właściciel i operator serwisu firma ITM Halina Gołyńska, Kozłówka 109A, 21-132 Kamionka, NIP: 714-109-49-00
 • Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych w celu zwiększenia ich funkcjonalności (funkcji interaktywnych) i udostępnianych w sieci Internet pod adresem projektbiznes.eu oraz wszelkich subdomen integralnych.
 • Usługa/Usługi – czynność wykonywana przez Administratora na rzecz Użytkownika.
 • Użytkownik – każda pełnoletnia (ukończone 18lat) osoba fizyczna lub prawna korzystająca z funkcji serwisu która, np. dokonuje rejestracji konta w serwisie, umieszcza ogłoszenie lub przekazuje/odbiera dane elektroniczne poprzez serwis.
 • Rejestracja – czynność zakładania Konta Użytkownik mająca na celu zwiększenie funkcjonalności serwisu. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem umowy i akceptacją regulaminu.
 • Konto Użytkownika – konto prowadzone w serwisie przez administratora dla użytkownika, za pomocą którego użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez serwis. Konto, posiada funkcję gromadzenia indywidualnych preferencji, działań użytkownika,  jego danych oraz umożliwia publiczną publikację jego ogłoszeń.
 • Polityka Prywatności – spis zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, aktywności w serwisie i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec użytkowników.
 • Regulamin – zbiór przepisów normujących zasady korzystania z serwisu przez użytkowników i administratora. Niniejszy regulamin określa wewnętrzne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki osób z niego korzystających.
 • Ogłoszenie – treść informacyjna (tekstowo-graficzna) której inicjatorem, beneficjentem i twórcą jest Użytkownik. Treść przekazywana przez Użytkownika do publicznej wiadomości.

2. INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu projektbiznes.eu przez Użytkowników i Administratora. Wskazuje wewnętrzne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki osób z niego korzystających.
 • Akceptacja regulaminu stanowi wiążącą umowę między użytkownikiem, a administratorem, która dotyczy korzystania z serwisu projektbiznes.eu oraz subdomen integralnych.
 • Administrator w zakresie świadczenia usług za pomocą serwisu udostępnia funkcje hostingu i umieszczania ogłoszeń informacyjnych. W zakresie swoich usług administrator jedynie udostępnia infrastrukturę niezbędną do umożliwienia umieszczenia w serwisie określonych treści.
 • Administrator umożliwia publikację danych (ogłoszeń) udostępnianych  przez danego użytkownika poprzez udostepnienie funkcji serwisu oraz udostępnieniu sieci telekomunikacyjnej. W zakresie swojego funkcjonowanie administrator w żaden sposób nie ma wpływu na przekazywane treści, nie modyfikuje ich i nie jest ich inicjatorem, nie określa użytkowników oraz odbiorcy tych treści i nie uczestniczy w przekazywanych treściach.
 • Administrator niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi do nich dostęp, gdy uzyska informacje, że dane opublikowane przez wskazanego użytkownika naruszają przepisy prawa albo gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.
 • Administrator udostępnia użytkownikom możliwość zgłaszania nadużyć, za pośrednictwem wiadomości email: info@projektbiznes.eu lub za pomocą przycisku „zgłoś ogłoszenie”. Użytkownicy są uprawnieni oraz zobowiązani zgłaszać wszelkie naruszenia innych użytkowników w zakresie przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku dokonania zgłoszenia Administrator uprawniony jest do zablokowania ogłoszenia , a w przypadku potwierdzenia naruszenia także do zablokowania konta użytkownika, który dopuścił się naruszenia oraz do zawiadomienia o naruszeniu odpowiednich organów.

3. REJESTRACJA W SERWISIE

 • Rejestracja w serwisie możliwa jest jedynie dla osób pełnoletnich (18 lat) reprezentujących własną osobę lub inną formę prawną.
 • Podczas rejestracji w serwisie, która skutkuje założeniem bezpłatnego konta użytkownik musi podać aktualny adres e-mail, hasło oraz wiek. Należy również zapoznać się z regulaminem/polityką prywatności i finalnie zaakceptować.
 • Na podany adres email po zakończonej weryfikacji wysłany zostaje email informujący o założeniu konta oraz prośba o dokończenie weryfikacji. Należy potwierdzić klikając w wysłany link. Procedura ta pozwala na weryfikację adresu email i sprawdzenie czy użytkownik posiada do niego prawa i dostęp.
 • Po zakończeniu tej czynności należy się zalogować do swojego konta w serwisie w zakładce logowanie na stronie głównej, wpisując wcześniej przekazane dane ( login i hasło).
 • Założenie konta w serwisie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, polityki prywatności oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez administratora danych.
 • Konto udostępnia administrator i jest ono bezpłatne.
 • Użytkownik zobowiązany jest dbać o aktualne dane umieszczone na koncie oraz o poufność danych, treści etc.
 • Zabronione jest udostępnianie swojego konta osobom trzecim.
 • Inni użytkownicy mogą oceniać ogłoszenia nadając oceny w skali (1-5) widoczne na koncie.
 • Administrator ma prawo usunąć konto w przypadku łamania regulaminu lub naruszeniu przepisów prawa.
 • Ze względów bezpieczeństwa oraz zapewnienia przestrzegania przepisów prawa administrator zastrzega prawo dokonywania dodatkowej weryfikacji konta np. potwierdzenie wieku, tożsamości, zdolności do wykonywania czynności prawnych.
 • Administrator ma prawo blokowania konta użytkownika, oraz usuwania go. Czynności te następują w przypadku łamania regulaminu serwisu lub braku aktywności na koncie przez okres równy lub dłuższy 365 dni.

4. POLITYKA SERWISU

Z Serwisu projektbiznes.eu mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły osiemnaście lat (pełnoletnie) i spełniają niżej opisane warunki , użytkownik oświadcza jednocześnie wobec administratora, że:

 • Jest osobą pełnoletnią, która ukończyła osiemnaście lat (+18lat).
 • Wyraża zgodę na postanowienia zawarte w regulaminie  i jednocześnie oświadcza, że je rozumie będąc w pełni zdolnym do wykonywania czynności prawnych.
 • Działa w imieniu własnym lub w imieniu osoby / firmy, do której reprezentowania jest prawnie upoważniony w  tym do zaciągania zobowiązań.
 • Zobowiązuje się nie naruszać postanowień regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, korzystać z serwisu zgodnie z zasadami współżycia społecznego. W przypadku uzyskania informacji o łamaniu regulaminu zobowiązuje się o tym poinformować administratora.
 • Przyjmują do wiadomości i akceptują, że wszelkie funkcje serwisu, wygląd, grafiki, znaki należą do administratora poza treściami przesłanymi indywidualnie przez użytkownika.
 • Akceptują fakt, że część funkcji serwisu udostępniana jest odpłatnie, a ewentualną opłatę należy wykonać wyłącznie z własnego autoryzowanego kanału płatności.
 • Użytkownik ma świadomość, że administrator nie odpowiada za ogłoszenia umieszczane przez innych użytkowników i w ramach swojej działalności udostępnia jedynie infrastrukturę techniczną.
 • Użytkownik zobowiązuje się korzystać jedynie z legalnych źródeł sprzętu, oprogramowania wspierającego działania serwisu w tym systemu operacyjnego i pozostałego oprogramowania peryferyjnego.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane w serwisie (treść ogłoszenia, chat, wiadomości, udostępnianie). Rozumie również, że serwis jest jedynie narzędziem pośrednim i zobowiązuje się wykorzystywać go zgodnie z prawem oraz treścią Regulaminu.
 • Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie tworzyć oraz udostępniać poprzez dostępne kanały serwisu treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, zakłócać działania serwisu.

5. POLITYKA USŁUG

 • Serwis projektbiznes.eu jest otwartym portalem internetowym przeznaczonym do publikacji ogłoszeń biznesowych. Podczas swojej obecności w serwisie użytkownicy uzyskują dostęp do treści ogłoszeń udostępnianych przez innych użytkowników.

Serwis w swojej funkcjonalności oferuje m. in.:

 • Rejestrację konta – indywidualne konto użytkownika serwisu
 • Wiadomości – tekstowa komunikacja umieszczona na stronie ogłoszenia
 • Blog – tekstowa komunikacja społeczności serwisu
 • Oceny profili/kont – możliwa jest publiczna ocena profili użytkowników oraz publiczne nadawanie komentarzy.
 • Publikacja ogłoszeń – każdy z Użytkowników ma możliwość dodania własnego ogłoszenia/ogłoszeń wyświetlanych nieograniczonej liczbie Użytkowników serwisu. Umieszczane treści ogłoszeń muszą być zgodne z przepisami prawa miejscowego.
 • Kategorycznie zabrania się użytkownikom poprzez udostępnione w serwisie funkcje umieszczanie wpisów/treści o charakterze wulgarnym, obraźliwym, poniżającym, reklamowym, naruszającym dobra osobiste osób trzecich oraz wyczerpujących znamiona przestępstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Użytkownicy mają świadomość, że ich aktywność w serwisie, a w szczególności komentarze, wiadomości, wpisy, transmisje są widoczne dla pozostałych użytkowników i zobowiązują się stosować wzajemne poszanowanie.

W serwisie obowiązuje kategoryczny zakaz umieszczania treści niezgodnych z prawem np.

 • treści o charakterze erotycznym,
 • treści z udziałem osób niepełnoletnich,
 • treści z użyciem przemocy,
 • treści z udziałem zwierząt,
 • treści mogące naruszać ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii lub ustawę o wychowaniu w trzeźwości,
 • treści stanowiące nawoływanie do przemocy,
 • treści mogące stanowić podżeganie lub pomocnictwo do popełnienia czynu zabronionego,
 • wszelkie inne treści mogące stanowić czyny zabronione.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać dóbr osobistych osób trzecich, praw autorskich, praw własności osób lub innych podmiotów i firm. Oświadczają, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych i rozpowszechnianych treści i danych.

Użytkownik upublicznia na własne ryzyko i odpowiedzialność wszelkiego rodzaju dane oraz wizerunek. Udostępnione treści będą dostępne w sieci Internet, a administrator nie ponosi za to odpowiedzialności.

6. DEKLARACJE KOŃCOWE UŻYTKOWNIKA

 • Zachowa poufność swoich danych osobowych i kontaktowych.
 • Wyraża aprobatę i rozumie, że niektóre funkcje serwisu są możliwe jedynie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
 • Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że administrator serwisu projektbiznes.eu  nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń oraz nie czerpie korzyści z zachowań użytkowników.
 • Użytkownik wystawiający ogłoszenie ma świadomość, że upublicznia na własne ryzyko i odpowiedzialność wszelkiego rodzaju dane oraz wizerunek. Udostępnione treści będą dostępne w sieci Internet i administrator nie ponosi za to odpowiedzialności. Zobowiązuje się nie naruszać dóbr osobistych osób trzecich, praw autorskich, praw własności osób lub innych podmiotów.

Użytkownik w pełni wyraża zgodę i jest świadomy, że:

 • ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści i upublicznia je zgodnie ze swoją wolą.
 • publikowane dane będą widoczne przez nieograniczoną liczbę użytkowników.
 • zabronione jest upowszechnianie cudzego wizerunku lub jakichkolwiek treści mogących naruszyć prawa osób trzecich lub innych podmiotów.
 • musi mieć wyłączne prawo do publikowanych treści i nie naruszać niczyich praw.
 • obowiązuje zakaz jakichkolwiek zachowań niezgodnych z prawem.

7. PŁATNOŚCI

 • Użytkownik samodzielnie oraz z własnej woli przekazuje administratorowi środki pieniężne w zamian za umożliwienie korzystania z odpłatnych funkcji serwisu.
 • Użytkownik oraz administrator występując w charakterze stron postanawiają, że wynagrodzenie przekazywane przez użytkownika na rzecz administratora będzie uiszczane za pośrednictwem operatora płatności.
 • Administrator w zamian za otrzymanie środków pieniężnych od użytkownika,  wykonuje jedynie czynności techniczne pozwalające na rozszerzenie funkcjonalności serwisu o funkcje publikacji ogłoszeń. Użytkownik ma obowiązek korzystać z udostępnionych funkcji serwisu w sposób zgodny z prawem miejscowym.
 • W celu umieszczenia ogłoszenia w serwisie konieczne jest uiszczenie opłaty technicznej zgodnej z cennikiem.
 • Opłata techniczna konieczna do uiszczenia w przypadku chęci publikacji ogłoszenia  przeznaczana jest na utrzymanie infrastruktury technicznej serwisu. Opłata ta nie jest związana z treścią ogłoszenia.
 • Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta na czas określony.

8. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ

 • Publikacja ogłoszeń możliwa jest jedynie przez użytkowników pełnoletnich (osoby powyżej 18 lat). 
 • Treści publikowanych ogłoszeń muszą być zgodne z prawem miejscowym i nie naruszać praw osób trzecich. Użytkownik publikując treści musi posiadać do nich prawa.
 • Publikacja ogłoszeń w serwisie jest płatna i zależy od formy i czasu wyświetlania:
 • „Standard 1 mc” – ogłoszenia o okresie publikacji w serwisie na 30 dni – koszt 9 PLN
 • „Standard 3 mc” – ogłoszenia o okresie publikacji w serwisie na 90 dni – koszt 15 PLN
 • „Standard 6 mc” – ogłoszenia o okresie publikacji w serwisie na 18 0dni – koszt 19 PLN
 • „Premium 1mc” – ogłoszenia o okresie publikacji w serwisie na 30 dni oraz promowane na stronie kategorii – koszt 20 PLN
 • Po wykonaniu publikacji ogłoszenia w przypadku zrezygnowania z usługi lub usunięcia ogłoszenia Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków.

9. PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Użytkownik zobowiązuje się za pośrednictwem serwisu i wykonywanej w nim aktywności nie naruszać obowiązujących przepisów praw.
 • Administrator oświadcza, że dochowa poufności danych użytkowników oraz nie będzie naruszał ich prywatności. Przekazanie danych może nastąpić jedynie uprawnionym podmiotom.

Administrator oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za:

 • Przesyłane i udostępniane przez użytkowników treści w tym komentarzy i ogłoszeń.
 • Szkody powstałe przez nieprawidłowe używanie serwisu.
 • Nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika poprzez uzyskanie hasła nieprawidłowo przez nich zabezpieczonego.
 • Szkody powstałe przez awarie techniczne serwisu

Administrator i Użytkownicy mają prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę. Użytkownik wykonuje to poprzez przesłanie wiadomości e-mail do administratora na adres: info@projektbiznes.eu informując o zamknięciu konta oraz kliknięciu w swoim koncie opcji „usuń konto”. Po wykonaniu tych czynności w ciągu 10 dni roboczych konto zostanie usunięte, a wszelkie zgody i umowy rozwiązane.

Administrator ma prawo zablokować użytkownikowi konto w trybie natychmiastowym  w przypadku naruszeń zasad regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Zablokowane konto automatycznie po 30 dniach roboczych zostaje usunięte, a wszelkie dane w tym zgromadzone utracone. Administrator ma obowiązek poinformować użytkownika o powodzie blokady. Okres 30 dni do całkowitego usunięcia konta użytkownika jest okresem, w którym należy wyjaśnić zaistniałe okoliczności blokady.

10. ADMINISTRACJA

 • Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu i umieszczania go w serwisie projektbiznes.eu. Po dokonaniu zmiany Użytkownik niezwłocznie zostaną o tym powiadomieni oraz zapoznani z treścią zmian poprzez otrzymanie aktualnego regulaminu.
 • Administrator udostępnia adres e-mail: info@projektbiznes.eu celu kontaktu z użytkownikami.

Użytkownicy mają prawo składania reklamacji, wniosków, zażaleń oraz prosić o informacje dotyczące funkcjonowania serwisu. W przypadku zaistnienia w/w sytuacji należy:

 • Przesłać drogą elektroniczną wiadomość email na adres administratora: info@projektbiznes.eu
 • W treści wiadomości w języku polskim lub angielskim opisać sytuację lub zadać pytanie.
 • Podać swój Nick w serwisie projektbiznes.eu
 • Odpowiedź ze strony administratora nastąpi przed upływem 14dni.
 • Sformułowania i określenia zawarte w regulaminie obowiązują poprzez wspólne brzmienie oraz każde z osobna. Regulamin tworzy nierozłączną całość z polityką prywatności i wchodzą w życie z dniem 01.01.2023

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.